Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten.
1.2 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
1.3 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
1.4 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 3
3.1 Indien de klant tijdens een workshop, cursus of training beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of de training verschuldigd.

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen. 
3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Nele De Boeck Coaching.

Artikel 4
4.1 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.

4.2 Workshop/dag – event, teambuilding: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
4.3 Cursus: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
4.4 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

4.5 Online workshops/cursussen/programma’s: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

Artikel 5
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop teambuilding of coachsessie.  

Artikel 6
Bij annulatie door Nele De Boeck Coaching & Speaking wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht.

Artikel 7
7.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze cursus/workshop/ personal coaching te mogen volgen.

7.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
7.3 Nele De Boeck Coaching & Speaking heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/ personal coaching te weigeren.

Artikel 8
De aansprakelijkheid van Nele De Boeck Coaching & Speaking is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".
 

Artikel 9
9.1 De cursussen/workshops/teambuildings/personal coachings gegeven door Nele De Boeck Coaching & Speaking zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
9.2 Alle coachtrajecten, workshops, teambuildings en cursussen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

Artikel 10
10.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Nele De Boeck Coaching & Speaking

Artikel 11
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van dezebepalingen. De inschrijver erkent dat hij of zij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.